MENU
Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden GH Events te Tilburg

Artikel 1: Toepasselijkheid
a. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle activiteiten, offertes, aanbiedingen en overeenkomsten door of namens GH Events gedaan, tenzij in de overeenkomst afwijkende bepalingen zijn opgenomen.
b. Van deze voorwaarden kan alleen afgeweken worden bij uitdrukkelijk schriftelijk beding, tot het overeenkomen waarvan alleen Geert Hendriks bevoegd is.

Artikel 2: Betaling
a. Tenzij anders is overeengekomen, geschiedt betaling van de overeengekomen prijs, uiterlijk
1 week na afloop van de projectdatum.
b. Indien de opdrachtgever niet binnen de betalingstermijn betaalt, heeft GH Events het recht vanaf de vervaldag een vertragingsrente in rekening te brengen van 1,5% per maand, waarbij een gedeelte van een maand voor een maand wordt gerekend, onverminderd haar verder toekomend rechten terzake.
c. Alle buitengerechtelijke incassokosten die door GH Events worden gemaakt ten einde nakoming van de verplichtingen van de opdrachtgever te bewerkstelligen komen ten laste van de opdrachtgever.
d. GH Events is te allen tijde gerechtigd zonder opgaaf van redenen van de opdrachtgever betaling vooruit te verlangen of genoegzame zekerheid te verlangen voor juiste en tijdige nakoming van opdrachtgevers betalingsverplichtingen.

Artikel 3: Totstandkoming en inhoud overeenkomst
a. Ieder aanbod van GH Events is slechts een vrijblijvende uitnodiging aan opdrachtgever om een overeenkomst met GH Events aan te gaan. De overeenkomst komt eerst tot stand doordat GH Events mondeling (c.q. telefonisch) of schriftelijk het aanbod van de opdrachtgever om de overeenkomst aan te gaan aanvaardt. De opdrachtgever ontvangt van GH Events een schriftelijke bevestiging van de overeenkomst.

Artikel 4: Annulering
Bij annulering door de opdrachtgever, bij minder dan twee maanden voorafgaande aan de projectdatum, is 30 % van het factuurbedrag verschuldigd;
Bij annulering door de opdrachtgever, bij minder dan één maand voorafgaande aan de projectdatum, is 75 % van het factuurbedrag verschuldigd;
Bij annulering door de opdrachtgever, bij minder dan twee weken voorafgaande aan de projectdatum, is 100 % van het factuurbedrag verschuldigd;
Annulering dient schriftelijk, per fax of e-mail te gebeuren. Als annuleringsdatum geldt de datum waarop GH Events de annuleringsbrief heeft ontvangen. Annuleringen worden alleen in behandeling genomen op werkdagen tijdens kantooruren. Annulering buiten deze kantooruren worden geacht te zijn ontvangen op de eerstvolgende werkdag.

Artikel 5: Verplichtingen van GH Events
GH Events is verplicht tot uitvoering van de overeenkomst overeenkomstig de verwachtingen die de opdrachtgever op grond van de overeenkomst redelijkerwijs mocht hebben.

Artikel 6: Aansprakelijkheid van GH Events
a. Deelname aan activiteiten geschiedt voor risico van de opdrachtgever en/of deelnemer. Behoudens ingeval van opzet of grove schuld van GH Events zelf, is GH Events niet aansprakelijk voor enige vorm van schade, waaronder gevolgschade van ongevallen die gebeuren tijdens de activiteiten, tenzij en voorzover uitsluiting van aansprakelijkheid wettelijk niet geoorloofd mocht zijn.
b. GH Events is in ieder geval niet aansprakelijk voor schade die het gevolg is van omstandigheden die zijn toe te rekenen aan de deelnemer, zoals een ontoereikende gezondheid of conditie, een ontoereikende persoonlijke uitrusting, onjuist handelen of niet handelen, overschatting van eigen vermogens of het negeren van instructies.

Artikel 7: Toepasselijk recht
Op alle overeenkomsten is het Nederlandse recht van toepassing.

Aldus opgemaakt op 29 maart 2004 te Tilburg.

Ik wil meer informatie

Vragen over een van onze workshops of teambuilding activiteiten? Neem dan volledig vrijblijven contact met ons op. We proberen je altijd binnen 24 uur antwoord te geven.

Wij werken onder andere voor: